پایان انتخابات نماینده مدیران مسؤول در هیات نظارت بر مطبوعات