معلولان نمی‌توانند آزادانه در سطح شهر تردد داشته باشند