استفاده از ظرفیت حوزه‌ها در آموزش و پروش امری واجب است