وزیرکشورتحت نظارت هیات عالی انتخابات مسئول برگزاری انتخابات است