بررسی میزان قیر تخصیص یافته به جاده های روستایی در سال گذشته