کلینتون: اسرائیل نمی‌تواند به تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه بزند