افراد دوتابعیتی؛ گزینه مطلوب امریکا در اجرای"پروژه نفوذ"