چهار نظامی عراقی بر اثر انفجار بمبی در الرطبه کشته شدند