کره شمالی از هدف قرار دادن یک جنگنده آمریکا در فضای مجازی خبر داد