رئیس جمهوری فیلیپین از طرح ادعای ارضی با چین صرف نظر می کند