تشدید تنش میان ثروتمندترین و پرجمعیت ترین کشورهای عربی