ظریف:مبارزه با تروریسم از مصادیق همکاری ایران و ساحل عاج است