طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران آماده ارائه به هیأت رئیسه مجلس است