عرضه نخستین کتاب سال بانکدارای الکترونیکی، بورس و بیمه؟!