افراد دوتابعیتی؛ گزینه مطلوب امریکا برای اجرای"پروژه نفوذ"