تشدید تنش میان ثروتمندترین و پرجمعیت ترین کشورهای جهان عرب