سبحانی فر و ساداتی نژاد رئیس و نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه شدند