تصویب کلیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه با حضور نجار