روایت فیروزآبادی از کارگردانی هاشمی برای پایان جنگ