خرید کشتی تفریحی جدید از سوی محمد بن سلمان جنجال آفرید