تحلیل رویترز / شکاف بین عربستان سعودی و مصر درحال عمیق تر شدن است