تنها علاج مشکلات منطقه، دخالت نکردن آمریکا در امور کشورها است