همایش بررسی پتانسیل‌های جنوب شرق کشور برگزار می‌شود