رئیس مجلس منحل شده کویت:خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بودیم