شریعتمداری: سفرهای کاروان تدبیر و امید مصوبه محور نیست