وبسایت مهربانه بالغ بر 400 میلیون تومان کمک برای موسسات خیریه جمع آوری کرد