تامین 10 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کارا توسط بانک کشاورزی