قوچانی باز هم گناه خود را به گردن دیگران انداخت/ واکنش نویسنده نشریه صدا: دوستانم را شناختم!