نشریه' الخلیج الجدید': قاهره به دنبال توسعه روابط خود با ایران است