پکن و مسکو در برابر طرح های ضد موشکی آمریکا هماهنگ هستند