پرداخت 1000 میلیارد تومان طلب گندمکاران/ تامین مالی از داخل اولویت دولت است