جهالت مدرن و اتو کشیده امروز تفاوتی با گذشته نمی‌کند