اختلاف بیش از ۱۱ میلیونی بازار و کارخانه دانگ فنگ H۳۰ کراس