معلولان نمی‌تواند آزادانه در سطح شهر تهران تردد داشته باشند