ظریف خواستار همکاری مشترک با ساحل عاج در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر شد