نیاز به نیروهای ماندگار در ارکان مدیریتی صنایع هرمزگان احساس می‌شود‌