قیمت طلا سال آینده به بیش از 1400 دلار بازخواهد گشت