برگزاری کمیسیون مشترک ایران و ساحل عاج در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ در «ابیجان »