ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت فردا آغاز می شود