فیلم /نابودی یکی از مراکز مسلحین توسط نیروهای مقاوت