شفاف سازی سه شرکت آهنگری تراکتورسازی، ریخته گری ایران و سیمان کردستان