سخنگوی وزارت کشور:برای تحقق تمامی بندهای سیاست‌های جامع انتخاباتی برنامه‌ریزی می‌کنیم