عامل جنایت جسد کشف شده در جاده ورامین توسط پلیس آگاهی دستگیر شد.