سهام آب کنید تا "آپ" به پرتفوی اضافه کنید/ امروز، نتیجه یک تصمیم بی برنامه بود