بیانیه اتاق بازرگانی درباره شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات اقتصادی