نمایشگاه مشترک هنری کره جنوبی و ایران در اصفهان برگزار می شود