جمهوری آذربایجان به دنبال جذب سرمایه‌ کشورهای عربی