کره شمالی از هدف قرار دادن یک جنگنده آمریکایی خبر داد