کمیته های کاری برای بررسی چالش های تخریب مزارع خشخاش در افغانستان تشکیل می شود