اهداف روسیه و آمریکا در سوریه متفاوت است/ انتظار پیشرفت نیست